• Một tin nhắn được gửi đến điện thoại di động.
  • Vui lòng nhập số điện thoại di động mà không có dấu nối.
  • Vui lòng nhập với một nửa chiều rộng số, nếu được nhập với số chiều rộng đầy đủ, nó sẽ được chuyển đổi thành một nửa chiều rộng chữ số.